Shravsti

Address : Nai Bazar, Vyas Gaddi
Bhinga
Shravasti
Phone : 05250-222963
Email : shravasti@upsfecc.gov.in
Blocks/Godowns : 05

Monthly Foodgrain Allotment (in MT)

AntyodayaBPLMDMAnnapoorna
WheatRiceWheatRiceSugarWheatRiceWheat
421 1052 183 459 252 77 157 25

Website: http://shravasti.nic.in